تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

شخصیت و روانشناسی

با سلام امیدوارم بتوانم مطالب مفید و کاربردی را در اختیارتان بگزارم. ضمنا مدیریت این فروشگاه توسط یک روانشناس می باشد. اوقات خوشی را برایتان آرزومنذم


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید کل : 1364

زبان بدن از نگاه مولانا


زبان بدن از نگاه مولانا

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت و اﺷﺎرات و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷﺎرات اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات رﺑـﻂ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﺮده ، ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ً ﺑﺪن را ﺻﺮﻓﺎ از اﺑﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از اﺷﻌﺎرش ﺑﻬﺮه اﻳﻢ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، از اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ﻛـﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ز ﻳﺎد از ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن اﺧﺘﺼﺎص دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ روان آدﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات ﺻﺎدر ﺷﺪ ه از وي و ﻧﻴﻤﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن، زﺑﺎﻧﻲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ، ﺗﺮ اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺨﺶ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻨﻜﺎش در اﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـ ﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ، در ﻣﺜﻨـﻮي ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻳﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻛﻪ او زﺑﺎن ﺑﺪن را ﺗﺮ از زﺑـﺎن ﻣﻲ(verbal communication) ﻛﻼﻣﻲ داﻧﺪ.

نویسندگان:اکبر فرهنگی و حسین فرجی


مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۳               تعداد بازدید : 549

مطالب تصادفی

  • زبان بدن از نگاه مولانا
  • خصوصیات ضمنی رنگ ها

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "شخصیت و روانشناسی" می باشد